Naloge iz programiranja

Sestavi bazo Redovalnica

Sestavite podatkovno bazo "Redovalnica", kjer bodo shranjene ocene učencev na vaši šoli in ostali podatki. Razmislite, kako naj bodo tabele povezane. Baza naj vsebuje vsaj naslednje tabele:

  • Ucitelji (ID, ime, priimek …),
  • Razredi (ID, razrednikID …),
  • Dijaki (ID, ime, priimek, razredID …),
  • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
  • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).
Določite ustrezne tipe polj v posameznih tabelah, vzpostavite referenčno integriteto ter napolnite tabele z izmišljenimi testnimi podatki.

Namig