Naloge iz programiranja

Sestavi bazo Redovalnica

Sestavite podatkovno bazo "Redovalnica", kjer bodo shranjene ocene učencev na vaši šoli in ostali podatki. Razmislite, kako naj bodo tabele povezane. Baza naj vsebuje vsaj naslednje tabele:

 • Učitelji (ID, ime, priimek …),
 • Razredi (ID, razrednikID …),
 • Učenci (ID, ime, priimek, razredID …),
 • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
 • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).

Določite ustrezne tipe polj v posameznih tabelah, vzpostavite referenčno integriteto. Sestavite vnosne obrazce ter napolnite tabele z izmišljenimi testnimi podatki. Nastavite filter za prikaz učencev iz istega razreda, za prikaz vseh učencev, ki imajo enako ime, za prikaz vseh ocen pri istem predmetu itd. S filtrom poiščite vse učence (njihove šifre), ki imajo pri določenem predmetu oceno 1.

Nato sestavite naslednje poizvedbe:

 • seznam predmetov za izbrani razred;
 • koliko enk je dal kateri učitelj;
 • koliko posameznih ocen (enk, dvojk, trojk …) je dal kateri učitelj;
 • seznam učiteljev, ki niso razredniki;
 • koliko predmetov uči kateri učitelj;
 • povprečja ocen učencev pri posameznih predmetih;
 • uspeh učencev;
 • izpis najboljših 10 učencev;
 • sestavi novo tabelo z ocenami za izbran razred;
 • iz redovalnice pobriši vse enke;
 • vse ocene (razen petk), ki jih je vpisal izbran učitelj, povečaj za 1.
V bazo dodajte še podatke o opravičenih in neopravičenih izostankih. Podatki, ki jih potrebujemo, so: datum izostanka, učenec, število ur, opravičeno/neopravičeno. Nato dodajte poizvedbe:
 • vsota neopravičenih in opravičenih ur za vsak razred;
 • seznam 10 učencev z največ neopravičenimi urami.
Sestavite poročila, ki omogočajo prikaz naslednjih seznamov oziroma poročil:
 • spričevala za posamezne učence;
 • seznam neopravičenih in opavičenih ur;
 • seznam dijakov po razredih.

Namig