Naloge iz programiranja

Poročila baze Redovalnica

Dana je podatkovna bazo "Redovalnica", kjer so shranjene ocene učencev na šoli in ostali podatki. Baza vsebuje naslednje tabele:

  • Učitelji (ID, ime, priimek …),
  • Razredi (ID, razrednikID …),
  • Učenci (ID, ime, priimek, razredID …),
  • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
  • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).
Bazo naj bi sestavili v eni izmed prejšnjih nalog. Namesto tega lahko uporabite tudi že pripravljeno bazo Redovalnica z obrazci s testnimi podatki.

Sestavite poročila, ki omogočajo prikaz naslednjih seznamov:

  • spričevala za posamezne učence,
  • seznam neopravičenih in opavičenih ur,
  • seznam dijakov po razredih.

Rešitev