Naloge iz programiranja

Dopolni bazo Redovalnica

Dana je podatkovno bazo "Redovalnica", kjer so shranjene ocene učencev na šoli in ostali podatki. Baza vsebuje naslednje tabele:

  • Učitelji (ID, ime, priimek …),
  • Razredi (ID, razrednikID …),
  • Učenci (ID, ime, priimek, razredID …),
  • Predmeti (ID, opis, razredID, učiteljID …),
  • Ocene (učenecID, predmetID, ocena …).
Bazo naj bi sestavili v eni izmed prejšnjih nalog. Namesto tega lahko uporabite tudi že pripravljeno bazo Redovalnica s testnimi podatki.
V bazo dodajte še podatke o opravičenih in neopravičenih izostankih. Podatki, ki jih potrebujemo, so: datum izostanka, učenec, število ur, opravičeno/neopravičeno. Sedaj sestavite dve poizvedbi:
  • vsota neopravičenih in opravičenih ur za vsak razred;
  • seznam 10 učencev z največ neopravičenimi urami.

Namig